Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 SKLEPU INTERNETOWEGO INNERGO.store

 

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących korzystających ze Sklepu (sklep internetowy INNERGO.store, dostępny pod adresem internetowym innergo.store), w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) jest Innegro Systems Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, KRS0000329441, NIP 952-206-47-94 Regon 141767212 (Administrator).

 

 1. Administrator przetwarza informacje dotyczące Kupujących, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Kupujących w sklepie internetowym Innergo Systems Sp. z o.o., dostępnym pod adresem internetowym http://www.innergo.store/ (Sklep) a także innych osób fizycznych, które korzystają ze Sklepu, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w wyżej wskazanej stronie internetowej i osób zainteresowanych kontaktem z Administratorem w jakimkolwiek celu. Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności mowa jest o Kupującym, należy przez to rozumieć wszelki osoby fizyczne, do których znajduje zastosowanie niniejsza Polityka Prywatności.

 

 1. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są przez Administratora na podstawie zgody udzielonej przez Kupującego zgodnie z §8 Regulaminu w celu prowadzenia Sklepu, a zwłaszcza:

   1. świadczenia dostępnych w jego ramach usług lub ich elementów;

   2. marketingu usług świadczonych przez Administratora;

   3. przesyłania przez Administratora na wskazany adres poczty elektronicznej, w formie elektronicznej, zamówionej poczty elektronicznej – newslettera;

   4. dostosowania Sklepu do potrzeb Kupujących oraz innych osób korzystających ze Sklepu;

   5. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu;

   6. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;

   7. ewentualnego dochodzenia roszczeń;

   8. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz oraz statystyk oglądalności podstron Sklepu;

   9. w celu badania rynku na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych przez Sklep oraz w celach statystycznych.

 

 1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne (nie jest wymogiem prawnym), jednak zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w §8 ust.1 lit. a i b Regulaminu jest niezbędne do zawarcia umowy ze Sprzedającym – konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy z Kupującym. Sprzedający nie weryfikuje podanych danych (innych niż dane kontaktowe i adresowe w związku z realizacją zamówienia), jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług w przypadku niepodania przez Kupujących niezbędnych danych osobowych lub podania danych nieprawidłowych lub danych nieprawdziwych. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie przez Kupującego lub inną osobę fizyczną korzystającą ze Sklepu określonych pól wyboru (checkbox) dostępnych w Sklepie podczas zakładania konta lub składania zamówienia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie odwołana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Kupujących lub innej osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu odpowiednim organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 1. Poza przypadkami wskazanymi w punkcie powyższym informacje dotyczące Kupujących lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Kupującego lub tej osoby.

 

 1. Dane dotyczące Kupującego lub innej osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Sklepu a następnie zostaną usunięte z systemu.

 

 1. Każdemu kupującemu przysługuje uprawnienie do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, żądania ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia zakresu przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z działem sprzedaży internetowej na adres:

 

DZIAŁ SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

Innergo Systems Sp. z.o.o,

ul. Odrowąża 15

03-310 Warszawa

lub adres poczty elektronicznej contact@innergo.store lub korzystając z narzędzi kontaktowych dostępnych w ramach Sklepu.

 

W przypadku usunięcia danych Kupujący traci możliwość korzystania z określonych funkcji Sklepu, które są uzależnione od udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Jeżeli Kupujący zamieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

 1. Administrator zleca czynności związane z hostingiem spółce IAI. Spółka z o.o., Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin. Wspomniana spółka będzie dokonywała przetwarzania danych osobowych Kupujących Sklepu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gwarantując odpowiedni poziom zabezpieczenia danych osobowych.

 

 1. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Kupującym oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Administratorowi na adres Inspektora Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej rodo@innergo.pl

 

 1. Usługa „Newsletter świadczona za pośrednictwem poczty e-mail

 

   1. usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego „Newslettera” oraz wiadomości e-mail na podany przez Kupującego adres poczty e-mail;

   2. kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Sklepu do nieokreślonej liczby Kupujących;

   3. usługa subskrypcji „Newslettera” Sklepu jest usługą bezpłatną;

   4. zamówienie usługi „Newsletter” następuje poprzez wyrażenie zgody przy zakładaniu Konta bądź za jego pośrednictwem lub poprzez wypełnienie formularza w Sklepie;

   5. kupujący może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych po zalogowaniu na Konto bądź wysyłając e-mail z takim żądaniem na adres contact@innergo.store;

   6. korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;

   7. każdy „Newsletter” lub inna poczta elektroniczna pochodząca od Sprzedającego zawiera:

 • informację o nadawcy;

 • określenie treści wiadomości w polu „temat”;

informację o sposobie rezygnacji z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Kupującego).

 

 1. Dane osobowe oraz pliki typu „cookies”

   1. kupujący lub inna osoba korzystająca ze Sklepu wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego następujących danych technicznych i technologicznych:

   • adres IP;

   • wywołany adres internetowy (URL);

   • adres internetowy, z którego Kupujący lub inna osoba korzystająca ze Sklepu przeszli na strony Sklepu;

   • rodzaj przeglądarki, z jakiej korzysta Kupujący lub inna osoba korzystająca ze Sklepu;

   • innych informacji transmitowanych protokołem http.

   1. kupujący lub inna osoba korzystająca ze Sklepu wyraża zgodę na przechowywanie przez Sprzedającego na komputerze Kupującego lub innej osoby korzystającej ze Sklepu informacji elektronicznych (niewielkich plików elektronicznych tzw. „cookies”) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Sprzedającego. 

   2. celem gromadzenia i uzyskiwania przez Sprzedającego dostępu do tych informacji elektronicznych jest wyłącznie zwiększenie funkcjonalności Usług, w szczególności:

   • utrzymania sesji Kupującego lub innej osoby korzystającej ze Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której korzystający nie musi na każdej stronie wpisywać loginu i hasła;

   • lepszego dopasowania serwisu do potrzeb Kupujących lub innych osób korzystających ze Sklepu;

   • tworzenia statystyk;

   • prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Kupującego lub innej osoby korzystającej ze Sklepu;

   • tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

   1. informacje elektroniczne nie mają na celu gromadzenia danych osobowych Kupującego lub innej osoby korzystającej ze Sklepu, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Kupującego lub innej osoby korzystającej ze Sklepu, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte za pomocą ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

   2. kupujący lub inna osoba korzystająca ze Sklepu mają możliwość w każdym momencie określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sprzedającego do informacji elektronicznej za pomocą ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

   3. kupujący lub inna osoba korzystająca ze Sklepu ma możliwość w każdym momencie uniemożliwienia przechowywania przez Sprzedającego tych informacji elektronicznych na swoim komputerze.

Kupujący lub inna osoba korzystająca ze Sklepu ma możliwość w każdym momencie uniemożliwienia przechowywania przez Sprzedającego tych informacji elektronicznych na swoim komputerze.


Na podany adres został wysłany e-mail zawierający link do potwierdzenia rejestracji.Innergo Systems umożliwia bezpłatną rejestrację urządzeń Apple w Apple Business Manager. Celem skorzystania z tej opcji prosimy o kontakt pod numerem:
+48 22 87 37 811 lub +48 506 218 152
bądź skorzystanie z czatu na naszej stronie.
Informujemy, że zakupione urządzenia Apple mogą zostać bezpłatnie zarejestrowane w Apple Business Manager.W celu skorzystania z tej opcji prosimy o kontakt pod numerem:
+48 22 87 37 811 lub +48 506 218 152
bądź skorzystanie z czatu na naszej stronie.
OK
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookie
Zamknij
pixel