Regulamin INNERGO.store

§1 Postanowienia ogólne


1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego INNERGO.store, zwalnego dalej INNERGO.store, dostępnego pod adresem internetowym https://innergo.store, jest INNERGO Systems Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, KRS 0000329441, NIP 952-206-47-94, Regon 141767212 (Sprzedający).

2. Adres korespondencyjny INNERGO.Store to: INNERGO Systems Sp. z o.o., ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków. Adres poczty elektronicznej to contact@innergo.store.

3. Sprzedający świadczy Kupującym usługi określone w niniejszym Regulaminie (Regulamin) na zasadach w nim przewidzianych, w zakresie nieuregulowanym ewentualnymi indywidualnymi uzgodnieniami Stron, mającymi pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

4. Korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedającego za pośrednictwem INNERGO.store oznacza uprzednią akceptację Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez kliknięcie przez Kupującego pola wyboru (checkbox) dostępnego w INNERGO.store.

5. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony INNERGO.store wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Safari, Explorer, Firefox, Opera lub Chrome w wersjach zarówno na komputery stacjonarne, jak i na urządzenia mobilne, w ich ostatniej wersji stabilnej na dzień korzystania. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Podczas rejestracji i korzystania z INNERGO.store wymagane jest, aby przeglądarka Kupującego akceptowała informacje elektroniczne (pliki cookies), o których mowa w Polityce Prywatności INNERGO.store dostępnej pod adresem https://innergo.store/polityka-prywatnosci-cterms-pol-13.html

 

§2 Konto Kupującego i składanie zamówień


1. Kupujący może dokonywać zakupów w INNERGO.store po zarejestrowaniu.

2. Rejestracja Kupującego polega na utworzeniu Konta w INNERGO.store (Konto).

3. Założenie Konta jest dobrowolne, nieodpłatne i wymaga podania: aktywnego adresu e-mail jako loginu, hasła oraz zaakceptowania Regulaminu.

4. Po założeniu Konta, na wskazany przy rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie tego linku aktywacyjnego kończy proces zakładania Konta.

5. Korzystanie z Konta wiąże się z określonymi funkcjonalnościami, takimi jak:
a. zapamiętanie danych adresowych Kupującego;
b. mechanizm wystawiania ocen towarów prezentowanych w Sklepie;
c. tworzenie listy towarów, które Kupujący chciałby nabyć w Sklepie (lista życzeń);
d. śledzenie postępów realizacji zamówienia Kupującego;
e. formularz zadawania pytań Sprzedającemu;
f. uczestniczenie w programie lojalnościowym Sprzedającego na zasadach opisanych w Regulaminie Punktów Premium.

6. Kupujący, który dokonał rejestracji może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto podając login (adres e-mail) i hasło wskazane podczas rejestracji.

7. Podczas bądź po założeniu Konta, Kupujący powinien zapisać na Koncie następujące dane adresowe i kontaktowe:
a. imię i nazwisko / firma pod jaką prowadzi działalność gospodarczą (nazwa firmy);
b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – jeśli zakup dokonywany jest przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osobę fizyczną w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
c. adres zamieszkania / adres siedziby lub prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy);
d. imię i nazwisko osoby do kontaktu;
e. numer telefonu;
f. adres dostawy produktów (Odbiorca, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy).

8. Zatwierdzając wyżej wskazane dane Kupujący oświadcza jednocześnie, iż dane te są prawdziwe i prawidłowe. Sprzedający może w związku z realizacją zamówienia dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych adresowych i kontaktowych wprowadzonych przez Kupującego.

9. Sprzedający może odmówić zarejestrowania Kupującego, jeżeli zachodzą przypadki określone w §2 ust. 11 Regulaminu poniżej.

10. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Kupującego może zostać wysłane drogą elektroniczną na adres contact@innergo.store lub poprzez usunięcie Konta przez Kupującego z poziomu strony Sklepu.

11. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a. cel rejestracji bądź charakter korzystania z Konta przez Kupującego jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania INNERGO.store bądź zakłóca funkcjonowanie INNERGO.store, w szczególności naraża bezpieczeństwo INNERGO.store lub jego użytkowników;
b. prawidłowość podanych przez Kupującego danych budzi uzasadnione wątpliwości, których nie uda się usunąć poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy;
c. Kupujący nie wykazywał aktywności w INNERGO.store, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności;
d. Kupujący w sposób uporczywy bądź rażący narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.

12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie przesłane na podany przez Kupującego przy rejestracji adres e- mail. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Sprzedającego, ponowna rejestracja Kupującego jest możliwa za uprzednią zgodą Sprzedającego.

13. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą obydwu Stron, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie wpływa na wykonanie zawartych umów sprzedaży, chyba że obydwie Strony zdecydują inaczej.

14. Termin wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o którym mowa wyżej, wynosi 7 dni.

15. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta oraz jego usunięciem.

 

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

 

1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych w INNERGO.store.

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem INNERGO.store są Sprzedający i Kupujący.

3. Wizerunki towarów zamieszczone na stronie INNERGO.store mogą w nieznacznym stopniu różnić się od produktów oryginalnych.

4. Informacje o towarach oraz ich ceny zamieszczone na stronie INNERGO.store stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami – dalej jako Kodeks Cywilny) i nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 §1 lub 543 Kodeksu Cywilnego.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów przedstawianych na stronie Sklepu. Nie dotyczy to zamówień przyjętych do realizacji.

6. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Kupującym posiadającym Konto, jak i z Kupującym niezarejestrowanym. Kupujący niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
a. podać dane wymagane do rejestracji Konta oraz dane do wysyłki;
b. zapoznać się z postanowieniami Regulaminu oraz je zaakceptować.

7. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem INNERGO.store można składać o dowolnej porze i dniu tygodnia, przy czym zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12.00, a także w soboty, w niedziele oraz w święta, będą analizowane przez Sprzedającego w następnym dniu roboczym.

8. Złożenie przez Kupującego zamówienia w Sklepie stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego i składa się z następujących czynności:
a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach INNERGO.store poprzez dodanie ich do koszyka (kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”);
b. wybrania sposobu zapłaty i dostawy;
c. zalogowania na Konto bądź podania danych wymaganych do realizacji zamówienia;
d. dokonania zamówienia (kliknięcie przycisku “Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”), dokonanie zamówienia powoduje powstanie po stronie Kupującego obowiązku zapłaty ceny za zamówienie.

9. Przed dokonaniem przez Kupującego zamówienia zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia zawierające następujące informacje:
a. zamówione towary;
b. jednostkowa oraz łączna cena zamówionych towarów, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów związanych zamówieniem towaru przez Kupującego.

10. Po dokonaniu przez Kupującego zamówienia zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia zawierające następujące informacje:
a. dane Kupującego, w tym adres dostawy;
b. wybrany sposób płatności;
c. wybrany sposób dostawy;
d. numer zamówienia.

11. Modyfikowanie elementów zamówienia oraz danych jest możliwe do chwili dokonania zamówienia. Ewentualna późniejsza zmiana danych jest możliwa jedynie poprzez kontakt ze Sprzedającym drogą elektroniczną, do chwili wysłania Zamówienia przez Sprzedającego do Kupującego. Sprzedający może odmówić dokonania zmiany.

12. Oferta jest wiążąca dla Kupującego przez 3 dni robocze (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), po czym wygasa.

13. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 3 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
a. zaakceptowania zamówienia, co prowadzi do zawarcia umowy w dniu złożenia oświadczenia przez Sprzedającego. Wiadomość e-mail będzie zawierała następujące informacje na temat zamówienia:
• numer zamówienia;
• dane Kupującego, w tym adres dostawy;
• zamówione towary wraz z ich łączną ceną;
• wybrany sposób płatności;
• wybrany sposób dostawy.
b. odmowy przyjęcia zamówienia, co prowadzi do nie zawarcia umowy;
c. przedstawienia propozycji zmian w ofercie wynikających w szczególności z braku towaru w magazynie bądź u dostawcy, do zawarcia umowy na podstawie zmienionej oferty, konieczna jest jej akceptacja przez Kupującego, jeżeli akceptacja przez Kupującego nie nastąpi w ciągu 3 dni roboczych, oferta wygasa.

14. Kupujący wyraża zgodę, aby na adres e-mail podany przez Kupującego została wysłana wiadomość e-mail zawierająca fakturę VAT w formie elektronicznej, jeśli faktura VAT w formie papierowej nie została dołączona do przesyłki z zamówieniem.

15. Czas realizacji zamówienia wynosi przeważnie 24-48 godzin, ale w zależności od dostępności produktów może wydłużyć się do 8 tygodni. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy, który wynosi 2 dni robocze.

16. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Ewentualna wysyłka towaru za granicę (Austria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Malta, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) wymaga indywidualnego uzgodnienia warunków z Kupującym. Kupujący może również osobiście odebrać zamówienie pod adresem INNERGO Systems Sp. z o.o. / ul. Tkacka 2C, 38- 400 Krosno oraz ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków

17. W dniu wysłania towaru do Kupującego albo przygotowania towaru w miejscu odbioru osobistego przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Kupującego stosowna informacja.

18. W przypadku nieobecności Kupującego pod adresem wskazanym jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Kupujący będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sprzedającego przez dostawcę, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Kupującym termin i koszt dostawy.

19. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata. W sytuacji wskazania przez Kupującego nieprawidłowego adresu bądź nieodebrania zamówienia dostarczonego pod wskazany przez Kupującego adres, Kupującego obciążają koszty zwrotu przesyłki oraz ewentualnie ponownej dostawy zamówienia.

 

§4 Ceny i sposoby płatności

 

1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu:
a. podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT w wysokości 23%, 8%, 5%, 0% lub „zwolniony”;
b. nie zawierają kosztów przesyłki;
c. mogą w każdej chwili ulec zmianie. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

2. Aktualny cennik dostawy jest dostępny na stronie głównej sklepu.

3. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego;
b. system płatności „PKO Leasing”, obsługiwany przez Powszechną Kasę Oszczędnościową Banku Polskiego S A z siedzibą w Warszawie oraz „LeaseLink” obsługiwany przez LeaseLink Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie,
c. przelew online : realizuje Przelewy24 / Dotpay
d. płatność ratalna : Raty Alior Bank
e. karta płatnicza : MasterCard / VISA/ Diners Club/ JCB/ Maestro
f. BLIK

4. Dane do przelewu: INNERGO Systems Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa. Konto dla przelewów w PLN oraz w EURO jest każdorazowo podawane przy potwierdzeniu zamówienia. Numery kont dodatkowo są dostępne pod adresem https://innergo.store/Sposoby-platnosci-i-prowizje-cterms-pol-17.html. W tytule przelewu Kupujący powinien podać numer zamówienia.

5. Z wyjątkiem sposobów płatności, o których mowa w ust. 3 lit. b. i d. powyżej, Zamówienie jest realizowane po wpłynięciu kwoty należności za towar na rachunek bankowy Sprzedającego.

 

§5 Odstąpienie od umowy i inne prawa Kupującego


1. Zgodnie z art. 27 oraz art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od umowy odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przekraczających najtańszy oferowany przez Sprzedającego sposób dostarczenia rzeczy.

2. Ustawowe prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Kupującemu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest on zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych, a także w innych przypadkach określonych w ustawie, w szczególności, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz:
a. nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towar produkowany na zamówienie);
b. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Z zastrzeżeniem ograniczeń zastosowania ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, dla skuteczności odstąpienia od umowy pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Sprzedającego przed upływem wskazanego powyżej terminu 14 dni od daty odebrania przesyłki z zamówieniem. Wraz z przedmiotem umowy Sprzedający dostarcza Kupującemu formularz odstąpienia od umowy, który po jego wypełnieniu przez Kupującego, o którym mowa w ust. 1 odpowiada wymogom oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym oświadczenie o odstąpieniu nie musi być obowiązkowo złożone na tym formularzu.

4. Z zastrzeżeniem ograniczeń zastosowania ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Kupujący wysyła towar na własny koszt.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić dostarczony towar w stanie nienaruszonym do siedziby Sprzedającego lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do jego odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Kupującego o zgodności towaru z zamówieniem i oczekiwaniem otwarciem opakowania produktu.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedający zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

7. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

9. Celem skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Kupujący może zwrócić się do instytucji zajmujących się ochroną praw i interesów konsumentów, w szczególności do:
a. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
b. Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej (WIIH),
c. sądów polubownych, w tym stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

10. Szczegółowy, prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym pomiędzy Kupującym a Sprzedającym można znaleźć pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

11. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów (dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług) pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

§6 Reklamacje dotyczące towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, czyli funkcjonowania INNERGO.store. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: contact@innergo.store

2. W przypadku zawarcia umowy przez Kupującego nie będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, rękojmia Sprzedającego za towary nabyte w INNERGO.store przez takiego Kupującego jest wyłączona.

3. Sprzedający rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania, z wyjątkiem sytuacji, w której dla oceny zasadności reklamacji konieczne okaże się dostarczenie towaru do siedziby Sprzedającego – w takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty dostarczenia towaru przez Kupującego.

4. Koszty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Sprzedającego ponosi Kupujący – koszty te będą zwracane Kupującemu przez Sprzedającego wyłącznie w przypadku uwzględnienia reklamacji. Koszty odesłania towaru przez Sprzedającego z powrotem do Kupującego ponosi Sprzedający.

5. Część towarów oferowanych w INNERGO.store jest objęta gwarancjami producentów i dostarczana razem ze stosowanymi kartami gwarancyjnymi. Warunki gwarancji każdorazowo określa producent.

 

§7 Prawa i obowiązki stron

 

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług INNERGO.store.

2. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do czasowego wyłączenia niektórych funkcjonalności INNERGO.store.

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i tylko w granicach rzeczywiście poniesionej przez Kupującego szkody.

4. Kupujący w przypadku zmiany danych wskazanych podczas rejestracji jest zobowiązany do ich zaktualizowania na swoim Koncie.

5. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i zabezpieczenia loginu oraz hasła dostępu do Konta.

6. Kupującemu nie wolno przekazywać treści bezprawnych z wykorzystaniem INNERGO.store.

7. Kupujący zobowiązuje się także do korzystania z treści zamieszonych na stronie INNERGO.store wyłącznie w ramach swojego użytku osobistego, a ponadto do korzystania ze INNERGO.store w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego.

 

§8 Polityka Prywatności – dane osobowe


Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności INNERGO.store i dostępna jest pod adresem: https://innergo.store/Polityka-prywatnosci-cterms-pol-13.html.

 

§9 Usługa „Newsletter” świadczona za pośrednictwem poczty e-mail

 

Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad wysyłania zamówionego „newslettera” reguluje Polityka Prywatności INNERGO.store i dostępna jest pod adresem https://innergo.store/Polityka-prywatnosci-cterms-pol-13.html.

 

§10 Postanowienia końcowe

 

1. Kupujący może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w dowolnej chwili na stronie INNERGO.store, w tym pobrać jego kopię oraz sporządzić wydruk.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie prawa do INNERGO.store jako całości oraz poszczególnych elementów prezentowanych na stronie internetowej https://innergo.store, w tym prawa oznaczeń towarów przysługują odpowiednio Sprzedającemu bądź podmiotom trzecim. Z zastrzeżeniem uregulowania dozwolonego użytku, ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedającego lub podmiotów trzecich jest zabronione.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania w INNERGO.store. Sprzedający poinformuje Kupującego mającego Konto na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje wypowiedzeniem przez Sprzedającego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 17.02. 2022 roku.

 

Na podany adres został wysłany e-mail zawierający link do potwierdzenia rejestracji.Innergo Systems umożliwia bezpłatną rejestrację urządzeń Apple w Apple Business Manager. Celem skorzystania z tej opcji prosimy o kontakt pod numerem:
+48 22 87 37 811 lub +48 506 218 152
bądź skorzystanie z czatu na naszej stronie.
Informujemy, że zakupione urządzenia Apple mogą zostać bezpłatnie zarejestrowane w Apple Business Manager.W celu skorzystania z tej opcji prosimy o kontakt pod numerem:
+48 22 87 37 811 lub +48 506 218 152
bądź skorzystanie z czatu na naszej stronie.
OK
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookie
Zamknij
pixel