Regulamin Usług Serwisowych

§ 1. DEFINICJE

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu przez wskazane poniżej terminy rozumie się:

1. INNERGO – podmiot wykonujący Usługę Serwisową, INNERGO Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), przy ul. Odrowąża 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329441, BDO 000006538, NIP: 9522064794, kapitał zakładowy 504.000 zł;

2. Klient – podmiot zlecający INNERGO wykonanie usług serwisowych sprzętu;

3. Regulamin – niniejszy regulamin;

4. Gwarancja – dobrowolne oświadczenie producenta oraz osobno sprzedawane usługi w postaci Planu ochrony AppleCare Protection Plan, warunki usług dostępne są pod adresami:
a. https://www.apple.com/legal/warranty/products/poland-universal-warranty.html
b. https://www.apple.com/pl/legal/sales-support/

5. Urządzenie – urządzenia i akcesoria sprzedawane pod marką Apple lub Beats;

6. Usterka – uszkodzenia fizyczne lub awaria Urządzenia, powodująca niewłaściwe funkcjonowanie lub uniemożliwiające użytkowanie;

7. Cennik – cennik usług serwisowych INNERGO, dostępny na stronie innergo.store;

8. Punkt INNERGO – punkt odbioru/dostawy Urządzenia wskazany przez INNERGO;

9. Usługa Serwisowa – świadczona na rzecz Klienta usługa polegająca na usunięciu Usterki Urządzenia w drodze naprawy lub wymiany całego Urządzenia lub jego części, diagnoza Urządzenia, transport Urządzenia do i z miejsca wykonania Usługi Serwisowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

10. Usługa Gwarancyjna – Usługa Serwisowa świadczona w odniesieniu do Urządzenia w trakcie trwania Gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;

11. Usługa Pogwarancyjna – Usługa Serwisowa świadczona w odniesieniu do Urządzenia po upływie Gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;

12. Zlecenie – dokument w formie pisemnej lub elektronicznej, potwierdzający zawarcie przez Klienta z INNERGO umowy na wykonanie Usługi Serwisowej.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Podstawą wykonania Usługi Serwisowej jest zawarcie umowy na wykonanie Usługi Serwisowej, która następuje poprzez złożenie przez Klienta Zlecenia do INNERGO, osobiście w Punkcie INNERGO lub drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej INNERGO.

2. Złożenie przez Klienta Zlecenia jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

3. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Serwisowej następuje w pierwszej kolejności poprzez złożenie Zlecenia i następnie dostarczenie uszkodzonego Urządzenia do Punktu INNERGO. Urządzenie można dostarczyć osobiście do Punktu INNERGO lub wysyłkowo przesyłką kurierską wskazaną przez INNERGO. Urządzenie, które Klient przesyła do Punktu INNERGO powinno zostać zapakowane w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie. INNERGO nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Urządzenia w transporcie wynikłe z niedbałego lub złego zapakowania lub zabezpieczenia Urządzenia.

4. Przed przystąpieniem do wykonywania Usługi Serwisowej, Klient może zostać poproszony o okazanie dowodu zakupu Urządzenia. W przypadku niedostarczenia kopii dowodu zakupu na prośbę INNERGO, INNERGO ma prawo odmówić dalszej realizacji Usługi Serwisowej oraz obciąży klienta poniesionymi kosztami.

5. W przypadku wysyłki Urządzenia należy posłużyć się nadanym przez INNERGO numerem Zlecenia, który zostanie nadany w momencie osobistego składania Zlecenia w Punkcie INNERGO albo w przesłanym elektronicznie na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzeniu przyjęcia Zlecenia, w przypadku złożenia Zlecenia elektronicznie. Opakowanie Urządzenia powinno zostać oznaczone w widocznym miejscu numerem Zlecenia Usługi Serwisowej, przesyłka nieopisana numerem Zlecenia w widocznym miejscu może zostać odesłana do nadawcy.

6. Przed oddaniem Urządzenia do Punktu INNERGO użytkownik powinien utworzyć oddzielną kopię zapasową materiałów znajdujących się na nośniku danych, usunąć z niego wszelkie dane osobowe i wyłączyć wszystkie hasła zabezpieczające. Podczas naprawy zawartość nośnika danych takiego Urządzenia może bowiem zostać wymazana, zastąpiona lub ponownie sformatowana.

7. INNERGO nie odpowiada za zniszczenie lub utratę w trakcie realizacji Usługi Serwisowej danych znajdujących się w pamięci Urządzenia, jak również wszelkich programów i aplikacji zainstalowanych przez Klienta po zakupie Urządzenia. Urządzenie po wykonaniu Usługi Serwisowej może zostać zwrócone w takiej konfiguracji, w jakiej Urządzenie było wydawane w momencie sprzedaży z uwzględnieniem stosownych aktualizacji.

8. Klient akceptuje okoliczność, że w trakcie naprawy może dojść do usunięcia lub zniszczenia nieusuniętych przez Klienta elementów ochronnych zainstalowanych na Urządzeniu, naklejek i innych ozdób niebędących oryginalnymi elementami Urządzenia.

9. Czas wykonania Usługi Serwisowej rozpoczyna się wraz z dostarczeniem Urządzenia do Punktu INNERGO poprzedzonego złożeniem Zlecenia, w przypadku Usług Pogwarancyjnych również dokonaniem przedpłaty tytułem szacunkowego kosztu wynagrodzenia za wykonanie Usługi Pogwarancyjnej, a jego długość uzależniona jest od rodzaju usterki oraz dostępności ewentualnych części zamiennych. Do czasu wykonania Usługi Serwisowej nie wlicza się czasu, kiedy na skutek niewykonania zobowiązań przez Klienta nie da się wykonywać Usługi Serwisowej.

10. Odbiór Urządzenia po zakończeniu Usługi Serwisowej następuje po okazania dowodu tożsamości potwierdzającego dane Klienta lub przez osobę upoważnioną na piśmie przez Klienta również po okazaniu dowodu tożsamości. Urządzenie może również zostać wysłane na adres wskazany przez Klienta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Nieodebranie przez Klienta Urządzenia z Punktu INNERGO po zakończeniu Usługi Serwisowej, w tym również na skutek niedokonania zapłaty wynagrodzenia za wykonaną Usługę Serwisową, spowoduje obciążenie Klienta kosztami przechowywania Urządzenia w kwocie 10 zł za dzień po upływie 90 dni od dnia, w którym zakończono Usługę Serwisową.

12. Wraz z Urządzeniem INNERGO wydaje w drodze przesyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej dokument potwierdzający wykonanie Usługi Serwisowej. Wydanie Urządzenia następuje wyłącznie po dokonaniu na rzecz INNERGO zapłaty wynagrodzenia za Usługę Serwisową, o ile jest ona odpłatna lub zapłaty innych należnych opłat.

13. Urządzenie poddane nieautoryzowanym modyfikacjom, naprawom lub po kontakcie z cieczą może zostać zwrócone do Klienta w innym stanie niż znajdowało się podczas dostarczenia Urządzenia do Punktu INNERGO. INNERGO nie ponosi odpowiedzialności za taką zmianę stanu Urządzenia.

14. INNERGO nie zwraca wymienionych w trakcie wykonania Usługi Serwisowej części.

15. Informacje dotyczące realizacji Usługi Serwisowej przekazywane będą Klientowi drogą elektroniczną oraz innym wybranym przez Klienta kanałem komunikacji, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

 

§ 3. USŁUGI GWARANCYJNE

 

1. Ważność Gwarancji ustalana jest na podstawie danych zawartych w systemie serwisowym Apple lub na stronie https://checkcoverage.apple.com/, z wykorzystaniem numeru seryjnego Urządzenia. Wiążący jest termin ważności Gwarancji określony w sposób opisany w zdaniu poprzednim, chyba że Klient przedstawi dowód zakupu Urządzenia z określonym numerem seryjnym, z którego będzie wynikało, że Gwarancja jest ważna w odniesieniu do danego Urządzenia.

2. Ocena ważności Gwarancji lub rękojmi następuje po diagnozie Urządzenia, pod warunkiem, że Urządzenie zostanie dostarczone do Punktu INNERGO nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia Zlecenia.

3. W przypadku Usługi Gwarancyjnej INNERGO ponosi koszty transportu Urządzenia do Punktu INNERGO, o ile jest to transport z wykorzystaniem przesyłki kurierskiej wskazanej przez INNERGO oraz koszty transportu Urządzenia po zakończeniu Usługi Serwisowej do miejsca wskazanego przez Klienta. W przypadku niezakwalifikowania Urządzenia do naprawy w ramach Usługi Gwarancyjnej koszty transportu, o których mowa w zdaniu poprzednim, obciążają Klienta.

4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do Usługi Gwarancyjnej stosuje się zapisy Gwarancji zamieszczone na stronie internetowej: https://www.apple.com/legal/warranty/products/poland-universal-warranty.html, o ile Urządzenie zostało zakupione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4. USŁUGI POGWARANCYJNE

 

1. Usługa Pogwarancyjna dotyczy wyłącznie Urządzeń, które są objęte wsparciem technicznym producenta. W wyjątkowych przypadkach i po wcześniejszej konsultacji INNERGO może przyjąć celem wykonania Usługi Pogwarancyjnej Urządzenie wycofane ze wsparcia technicznego.

2. Przed przystąpieniem do wykonywania Usługi Pogwarancyjnej INNERGO dokonuje diagnozy Urządzenia i określa zakres koniecznych czynności naprawczych i kosztów. Wynik diagnozy zostanie przekazany do Klienta na adres poczty elektronicznej. Wykonanie Usługi Serwisowej pogwarancyjnej jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez Klienta warunków określonych w diagnozie. Akceptacja następuje poprzez przesłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. W przypadku akceptacji warunków określonych w diagnozie, o której mowa w ust. 2 powyżej, Klient jest zobowiązany dokonać przedpłaty w wysokości 100% określonej w diagnozie wartości szacowanego wynagrodzenia za wykonanie Usługi Pogwarancyjnej. Zapłata, o której mowa w zdaniu poprzednim warunkuje przystąpienie przez INNERGO do wykonywania Usługi Pogwarancyjnej.

4. W przypadku braku akceptacji szacowanego wynagrodzenia za wykonanie Usługi Pogwarancyjnej, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów wykonania diagnozy w zgodnie z Cennikiem. W przypadku rezygnacji z wykonywania Usługi Pogwarancyjnej po wcześniejszej akceptacji diagnozy Klient jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty INNERGO poniesione do momentu rezygnacji.

5. W przypadku Usługi Pogwarancyjnej koszty transportu Urządzenia do Punktu INNERGO oraz koszty transportu Urządzenia po zakończeniu Usługi Serwisowej do miejsca wskazanego przez Klienta ponosi Klient.

6. Po wykonaniu Usługi Pogwarancyjnej Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia, które zostanie wyliczone na podstawie Cennika. Wynagrodzenia za wykonanie Usługi Serwisowej Pogwarancyjnej może przewyższać koszty naprawy określone w diagnozie, o której mowa w ust. 2 powyżej. Uiszczona przez Klienta przedpłata, o której mowa w ust. 3 powyżej zostanie zaliczona na wynagrodzenie za wykonanie Usługi Pogwarancyjnej.

7. Jeżeli w trakcie wykonywania Usługi Pogwarancyjnej, INNERGO stwierdzi, że koszt naprawy Urządzenia przewyższy koszt naprawy określony w diagnozie, o której mowa w ust. 2 powyżej, INNERGO jest zobowiązane zawiadomić o tym Klienta i uzyskać akceptację w sposób opisany w ust. 2 powyżej. Brak akceptacji Klienta na tym etapie umożliwia INNERGO odstąpienie od wykonania Usługi Pogwarancyjnej, w takim przypadku INNERGO zwraca Klientowi przedpłatę, o której mowa w ust. 3 powyżej, pomniejszoną o koszt diagnozy.

 

§ 5. DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych Zleceniodawcy jest INNERGO Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), przy ul. Odrowąża 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329441, BDO 000006538, NIP: 9522064794, kapitał zakładowy 504.000 zł.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: numer telefon: +48 22 87 37 87, email: rodo@innergo.pl.

3. Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wykonania Usługi Serwisowej, rozpatrzenia i realizacji reklamacji/rękojmi. Klient jest zobowiązany jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji Usługi Serwisowej.

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt. 2 powyżej, w szczególności wynikającym z formularza Zlecenia Usługi Serwisowej.

6. Dane osobowe Klienta są niezbędne INNERGO:
a. w celu wykonania Usługi Serwisowej - ich przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do wykonania Usługi Serwisowej napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
b. do rozpatrzenia reklamacji – ich przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do wykonania / obsługi umowy reklamowanych towarów i usług (np. gwarancji) oraz realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych związanych z rękojmią (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
c. w celu związanym z możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Klientem a INNERGO (podstawa prawna ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora dotyczący ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
d. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji (podstawa prawna jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

7. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji Usługi Serwisowej, a także przez okres przez który przepisy prawa (np. rachunkowe) będą zobowiązywać INNERGO do dłuższego przetwarzania tych danych. INNERGO może przechowywać dane także na wypadek, gdyby Klient miał wobec INNERGO jakiekolwiek roszczenia, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego – maksymalny czas przetwarzania danych osobowych z tego powodu wynosi 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykonanie Umowy Serwisowej przez INNERGO.

8. Dane osobowe Klienta będą przetwarzać upoważnieni pracownicy INNERGO, którzy w ramach wykonania swoich obowiązków służbowych muszą posiadać do nich dostęp.Dane osobowe przetwarzane przez INNERGO mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców:
a. podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu INNERGO na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne INNERGO lub udostępniające narzędzia teleinformatyczne, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć telekomunikacyjną INNERGO, podmioty świadczące na rzecz INNERGO usługi doradcze, audytowe i pomoc prawną),
b. innym administratorom przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską).
c. Dane osobowe przetwarzane przez INNERGO mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji, sądy, służby państwowe).

9. W związku z przetwarzaniem przez INNERGO danych osobowych Klienta, Klientowi przysługuje:
a. prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane osobowe Klienta, a jeżeli ma to miejsce uzyskanie dostępu do treści tych danych oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
b. prawo do uzyskania kopii danych osobowych,
c. prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 16 RODO,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 18 RODO.Z tych praw Klienta może skorzystać wysyłając e-maila na adres: rodo@innergo.pl .Przepis RODO określają zakres, w jakim można skorzystać z wyżej wymienionych praw. Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości wnioskujących.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Regulaminu. Wszelkie spory sądowe, z wyłączeniem sporów, gdy drugą stroną jest konsument lub osoby fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikłe w związku z wykonaniem usług opisanych w Regulaminie zostają poddane pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu w Krakowie. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej https://innergo.store/serwis-apple/regulamin.

 

Na podany adres został wysłany e-mail zawierający link do potwierdzenia rejestracji.Innergo Systems umożliwia bezpłatną rejestrację urządzeń Apple w Apple Business Manager. Celem skorzystania z tej opcji prosimy o kontakt pod numerem:
+48 22 87 37 811 lub +48 506 218 152
bądź skorzystanie z czatu na naszej stronie.
Informujemy, że zakupione urządzenia Apple mogą zostać bezpłatnie zarejestrowane w Apple Business Manager.W celu skorzystania z tej opcji prosimy o kontakt pod numerem:
+48 22 87 37 811 lub +48 506 218 152
bądź skorzystanie z czatu na naszej stronie.
OK

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel