Dodaj produkty, które lubisz i chcesz kupić później.
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin usług Autoryzowanego Serwisu Apple INNERGO

§ 1.

[DEFINICJE]

Na potrzeby niniejszego regulaminu przez wskazane poniżej terminy rozumie się:
1. INNERGO – podmiot wykonujący Usługę Serwisową, INNERGO Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), przy ul. Odrowąża 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329441, BDO 000006538, NIP: 9522064794, kapitał zakładowy 504.000 zł.
2. Klient – podmiot zlecający INNERGO wykonanie usług serwisowych sprzętu.
3. Regulamin – niniejszy regulamin.
4. Gwarancja – dobrowolne oświadczenie producenta oraz osobno sprzedawane usługi w postaci Planu ochrony AppleCare Protection Plan, warunki usług dostępne są pod adresami:
5. Urządzenie – urządzenia i akcesoria sprzedawane pod marką Apple lub Beats.
6. Usterka – uszkodzenia fizyczne lub awaria Urządzenia, powodująca niewłaściwe funkcjonowanie lub uniemożliwiające użytkowanie.
7. Cennik – cennik usług serwisowych INNERGO, dostępny na stronie https://innergo.store/serwis-apple/cennik.
8. Punkt INNERGO – punkt odbioru/dostawy Urządzenia wskazany przez INNERGO.
9. Usługa Serwisowa – świadczona na rzecz Klienta usługa polegająca na usunięciu Usterki Urządzenia w drodze naprawy lub wymiany całego Urządzenia lub jego części, diagnoza Urządzenia, transport Urządzenia do i z miejsca wykonania Usługi Serwisowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Usługa Gwarancyjna – Usługa Serwisowa świadczona w odniesieniu do Urządzenia w trakcie trwania Gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
11. Usługa Pogwarancyjna – Usługa Serwisowa świadczona w odniesieniu do Urządzenia po upływie Gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
12. Zlecenie – dokument w formie pisemnej lub elektronicznej, potwierdzający zawarcie przez Klienta z INNERGO umowy na wykonanie Usługi Serwisowej.

§ 2.

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Podstawą wykonania Usługi Serwisowej jest zawarcie umowy na wykonanie Usługi Serwisowej, która następuje poprzez złożenie przez Klienta Zlecenia osobiście w Punkcie INNERGO lub przez stronę internetową: https://innergo.store/serwis-apple/naprawa.
2. Złożenie przez Klienta Zlecenia jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
3. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Serwisowej następuje w chwili dostarczenia urządzenia do punktu INNERGO.
4. W przypadku wysyłki Urządzenia należy posłużyć się nadanym przez INNERGO numerem Zlecenia, który zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej Klienta wraz z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia. Opakowanie Urządzenia powinno zostać oznaczone w widocznym miejscu numerem Zlecenia Usługi Serwisowej, przesyłka nieopisana numerem Zlecenia może zostać odesłana do nadawcy. Urządzenie powinno zostać zapakowane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w transporcie. INNERGO nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie niewłaściwie zapakowanego urządzenia.
5. Przed przystąpieniem do wykonywania Usługi Serwisowej, Klient może zostać poproszony o okazanie dowodu zakupu Urządzenia. W przypadku niedostarczenia kopii dowodu zakupu, INNERGO ma prawo odmówić dalszej realizacji Usługi Serwisowej oraz obciąży klienta poniesionymi kosztami.
6. Przed oddaniem Urządzenia do Punktu INNERGO użytkownik powinien utworzyć oddzielną kopię zapasową danych, usunąć z niego wszelkie dane osobowe i wyłączyć wszystkie hasła zabezpieczające. Podczas naprawy zawartość nośnika danych Urządzenia może zostać wymazana, zastąpiona lub ponownie sformatowana. Urządzenie po wykonaniu Usługi Serwisowej może zostać zwrócone w takiej konfiguracji, w jakiej było wydawane w momencie sprzedaży z uwzględnieniem stosownych aktualizacji.
7. Klient akceptuje okoliczność, że w trakcie naprawy może dojść do usunięcia lub zniszczenia nieusuniętych przez Klienta elementów ochronnych zainstalowanych na Urządzeniu, naklejek i innych ozdób niebędących oryginalnymi elementami Urządzenia.
8. Czas naprawy uzależniony jest od rodzaju usterki oraz dostępności części zamiennych. Do czasu wykonania Usługi Serwisowej nie wlicza się czasu, kiedy na skutek niewykonania zobowiązań przez Klienta nie da się wykonywać Usługi Serwisowej.
9. Odbiór Urządzenia po zakończeniu Usługi Serwisowej następuje po okazania dowodu tożsamości potwierdzającego dane Klienta lub przez osobę upoważnioną przez Klienta również po okazaniu dowodu tożsamości. Urządzenie może również zostać wysłane na adres wskazany przez Klienta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Nieodebranie przez Klienta Urządzenia z Punktu INNERGO po zakończeniu Usługi Serwisowej, w tym również na skutek niedokonania zapłaty wynagrodzenia za wykonaną Usługę Serwisową, spowoduje obciążenie Klienta kosztami przechowywania Urządzenia w kwocie 10 zł za dzień po upływie 90 dni od dnia, w którym zakończono Usługę Serwisową.
11. Po wykonaniu Usługi Serwisowej INNERGO dostarczy drogą elektroniczną protokół z wykonanych czynności serwisowych.
12. Urządzenie poddane nieautoryzowanym modyfikacjom, naprawom lub po kontakcie z cieczą może zostać zwrócone do Klienta w innym stanie niż znajdowało się podczas dostarczenia Urządzenia do Punktu INNERGO. INNERGO nie ponosi odpowiedzialności za zmianę stanu Urządzenia.
13. INNERGO nie zwraca wymienionych w trakcie wykonania Usługi Serwisowej części.
14. Informacje dotyczące realizacji Usługi Serwisowej przekazywane będą Klientowi drogą elektroniczną.

§ 3.

[USŁUGI GWARANCYJNE]

1. Status Gwarancji producenta określany jest na podstawie danych zawartych w systemie serwisowym Apple lub na stronie https://checkcoverage.apple.com/. W przypadku niezgodności informacji o statusie gwarancji urządzenia Klient zobowiązany jest przedstawić dowód zakupu Urządzenia.
2. Ocena ważności Gwarancji lub rękojmi następuje po diagnozie Urządzenia.
3. W przypadku Usługi Gwarancyjnej INNERGO ponosi koszty transportu Urządzeni, o ile jest to transport z wykorzystaniem przesyłki kurierskiej wskazanej przez INNERGO. W przypadku niezakwalifikowania Urządzenia do naprawy w ramach Usługi Gwarancyjnej koszty transportu, o których mowa w zdaniu poprzednim, obciążają Klienta.
4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do Usługi Gwarancyjnej stosuje się zapisy Gwarancji producenta zamieszczone na stronie internetowej: https://www.apple.com/pl/legal/warranty/.

§ 4.

[USŁUGI POGWARANCYJNE]

1. Usługa Pogwarancyjna dotyczy odpłatnych napraw Urządzeń, które są objęte wsparciem technicznym producenta. W wyjątkowych przypadkach i po wcześniejszej konsultacji INNERGO może przyjąć celem wykonania Usługi Pogwarancyjnej Urządzenie wycofane ze wsparcia serwisowego.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania Usługi Pogwarancyjnej INNERGO dokonuje diagnozy Urządzenia i określa zakres koniecznych czynności naprawczych i kosztów. Wynik diagnozy zostanie przekazany do Klienta na adres poczty elektronicznej. Wykonanie Usługi jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez Klienta warunków określonych w diagnozie.
3. W przypadku akceptacji warunków określonych w diagnozie, o której mowa w ust. 2, Klient jest zobowiązany dokonać przedpłaty w wysokości 100% określonego w diagnozie wynagrodzenia za wykonanie Usługi Pogwarancyjnej. Zapłata warunkuje przystąpienie przez INNERGO do wykonywania Usługi Pogwarancyjnej.
4. W przypadku braku akceptacji kosztów wykonania Usługi Pogwarancyjnej, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów wykonania diagnozy zgodnie z Cennikiem. W przypadku rezygnacji z wykonywania Usługi Pogwarancyjnej po wcześniejszej akceptacji diagnozy Klient jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty poniesione przez INNERGO do momentu rezygnacji.
5. W przypadku Usługi Pogwarancyjnej koszty transportu Urządzenia do Punktu INNERGO oraz koszty transportu Urządzenia po zakończeniu Usługi Serwisowej do miejsca wskazanego przez Klienta ponosi Klient.
6. Jeżeli w trakcie wykonywania Usługi Pogwarancyjnej, INNERGO stwierdzi, że koszt naprawy Urządzenia przewyższy koszt naprawy określony w diagnozie, o której mowa w ust. 2, INNERGO jest zobowiązane zawiadomić o tym Klienta i uzyskać akceptację. Brak akceptacji Klienta na tym etapie umożliwia INNERGO odstąpienie od wykonania Usługi Pogwarancyjnej, w takim przypadku INNERGO zwraca Klientowi przedpłatę, o której mowa w ust. 3 powyżej, pomniejszoną o koszt diagnozy.

§ 5.

[DANE OSOBOWE]

1. Administratorem danych Zleceniodawcy jest INNERGO Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), przy ul. Odrowąża 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329441, BDO 000006538, NIP: 9522064794, kapitał zakładowy 504.000 zł.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: numer telefon: +48 22 87 37 87, email: rodo@innergo.pl.
3. Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wykonania Usługi Serwisowej, rozpatrzenia i realizacji reklamacji/rękojmi. Klient jest zobowiązany jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji Usługi Serwisowej.
5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt. 2 powyżej, w szczególności wynikającym z formularza Zlecenia Usługi Serwisowej.
6. Dane osobowe Klienta są niezbędne INNERGO:
a. w celu wykonania Usługi Serwisowej - ich przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do wykonania Usługi Serwisowej napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
b. do rozpatrzenia reklamacji – ich przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do wykonania / obsługi umowy reklamowanych towarów i usług (np. gwarancji) oraz realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych związanych z rękojmią (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
c. w celu związanym z możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Klientem a INNERGO (podstawa prawna ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora dotyczący ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
d. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji (podstawa prawna jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
7. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji Usługi Serwisowej, a także przez okres przez który przepisy prawa (np. rachunkowe) będą zobowiązywać INNERGO do dłuższego przetwarzania tych danych. INNERGO może przechowywać dane także na wypadek, gdyby Klient miał wobec INNERGO jakiekolwiek roszczenia, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego – maksymalny czas przetwarzania danych osobowych z tego powodu wynosi 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykonanie Umowy Serwisowej przez INNERGO.
8. Dane osobowe Klienta będą przetwarzać upoważnieni pracownicy INNERGO, którzy w ramach wykonania swoich obowiązków służbowych muszą posiadać do nich dostęp. Dane osobowe przetwarzane przez INNERGO mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców:
a. podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu INNERGO na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne INNERGO lub udostępniające narzędzia teleinformatyczne, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć telekomunikacyjną INNERGO, podmioty świadczące na rzecz INNERGO usługi doradcze, audytowe i pomoc prawną),
b. innym administratorom przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską).
c. Dane osobowe przetwarzane przez INNERGO mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji, sądy, służby państwowe).
9. W związku z przetwarzaniem przez INNERGO danych osobowych Klienta, Klientowi przysługuje:
a. prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane osobowe Klienta, a jeżeli ma to miejsce uzyskanie dostępu do treści tych danych oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
b. prawo do uzyskania kopii danych osobowych,
c. prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 16 RODO,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 18 RODO.Z tych praw Klienta może skorzystać wysyłając e-maila na adres: rodo@innergo.pl .Przepis RODO określają zakres, w jakim można skorzystać z wyżej wymienionych praw. Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości wnioskujących.

§ 6.

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Regulaminu. Wszelkie spory sądowe, z wyłączeniem sporów, gdy drugą stroną jest konsument lub osoby fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikłe w związku z wykonaniem usług opisanych w Regulaminie zostają poddane pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu w Krakowie. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej https://innergo.store/serwis-apple/regulamin.
pixel